Vuilstort Wieringermeer

| Pieter Koning / Siem Zeilemaker

Naar aanleiding van het storten van bedrijfsafval op de vuilstortplaats in de Wieringermeer heeft de fractie van PWF onderstaande vragen aan het college van de gemeente Medemblik gesteld:

Schriftelijke vragen PWF aan het College van B en W van Medemblik

Aanleiding:
Door de problematiek bij Afval en EnergieBedrijf Amsterdam (AEB) waar 4 van de 6 verbrandingsovens zijn stilgelegd wordt er op een aantal extra plaatsen brandbaar afval gestort. Dit wordt niet tijdelijk gestort en later alsnog verbrandt, maar het blijft liggen. 2 van deze extra plaatsen zijn Nauerna en Flevoland. De reden dat dit niet verbrand kan worden in andere huisvuilverbrandingsinstallaties is de invoer van afval voornamelijk uit Engeland. De minister geeft nu aan geen nieuwe contracten voor import af te sluiten, maar zij zegt de lopende contracten niet op vanwege financiele redenen.
Na een tip van MedemblikActueel heb ik vanmiddag gebeld met NV Afvalzorg en zij bevestigen dat de stortplaats van Afvalzorg in de Wieringermeer (bij HVC) nadrukkelijk ook in beeld is om hier te gaan storten. Mogelijk gaat dit al plaatsvinden vanaf 19 augustus a.s.

Hierover wil ik graag antwoord op de volgende vragen met het nadrukkelijk verzoek met spoed te reageren
Vraag 1: Bent u op de hoogte van de problemen bij AEB?
Vraag 2: Bent u op de hoogte van de zoektocht naar stortlocaties? Zo ja, sinds wanneer?
Vraag 3: Bent u op de hoogte van de waarschijnlijke toekomstige stort op de locatie in de Wieringermeer?
Zo ja, Bent u hierover geinformeerd door de gemeente Hollands Kroon of door welke andere instantie?
Zo ja, gaat u de omgeving informeren, zodra het definitief is??
Vraag 4: Zo ja, heeft u tegen de toekomstige stort bezwaar gemaakt? Zo ja, bij welke instantie, Zo nee, waarom niet? En bent u van plan dit alsnog te doen en bij wie?
Vraag 5: Hoe groot acht u de kans dat een bezwaar zin heeft?
Vraag 6: Hoeveel waarde hecht u aan de uitspraak van Afvalzorg dat er geen stankoverlast zal zijn, gezien het verleden?
Vraag 7: Welke rol vervult het CAW in deze, of kan/moet het spelen?

Hart van Nederland heeft hier op 8 augustus aandacht aanbesteed:
https://www.hartvannederland.nl/algemeen/2019/inwoners-medemblik-vrezen-voor-stank-van-amsterdams-afval/
Medemblikactueel heeft hier al eerder het volgende over geschreven:

https://www.medemblikactueel.nl/2019/08/07/amsterdams-afval-naar-de-vuilnisstort-in-de-wieringermeer/

Coverfoto: screenshot Medemblikactueel

0