Jeugdzorg

|

Kinderen zijn geen handelswaar

Links Progressieve Partijen van de 18 gemeenten luiden de noodklok

Binnenkort komen wij PvdA, GroenLinks, SP en de lokale progressieve partijen uit de 18 Noord-Hollandse gemeentenmet een initiatiefvoorstel om te stoppen met de aanbesteding in de specialistische jeugdzorg.  Kinderen zijn geen pak koffie! Het zijn kwetsbare mensen in onze samenleving die uitermate goede zorg verdienen. Evenals goede begeleiding voor ouders en verzorgers. Specialistische jeugdzorg is een publieke taak en geen commerciële.

De komende maanden bespreken we een concept voorstel met onze collega-gemeenteraadsleden.  Na de zomer willen we met een breed gedragen voorstel komen. In plaats van aanbesteden wensen we een lumpsum financiering. Kwaliteit en continuïteit voor deze kwetsbare kinderen staat centraal. We vinden het van groot belang dat we investeren in een duurzame relatie met een zorgaanbieder die een goed werk- en leefklimaat organiseert voor zowel kinderen en medewerkers. We maken een vergelijking met de gemeenschappelijke regelingen zoals de veiligheidsregio en de GGD waar je een langere samenwerkingsrelatie met elkaar hebt, op basis van dienstverleningsovereenkomsten.

Uit de krant hebben we vandaag moeten lezen waar  al maandenlang onze zorg zit namelijk dat de nieuwe zorgaanbieder Horizon onvoldoende in staat is om zelf de Jeugdzorg plus zorg te bieden die ze onder hun hoede heeft . Samen bereidden we diverse moties voor over het niet aanbesteden van de jeugdzorg en het monitoren van de werkzaamheden van Horizon. In sommigen raden werden deze moties unaniem aangenomen, en in andere gemeenten was er klaarblijkelijk onvoldoende urgentie om dit te doen. Vandaag zullen we gezamenlijk de technische vragen indienen over de situatie bij Horizon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

PvdA: Gijsbert van Iterson Scholten 0623557091

GroenLinks: Saskia Borgers 0623917000

SP: Magreet Keesman 0630430936

Progressief West-Friesland: Siem Zeilemaker 0622275179

De 18 gemeenten zijn: Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Bergen, Koggenland, Hoorn, Schagen, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, StedeBroec, Texel, DenHelder, HollandsKroon, Langedijk, Opmeer.

Hierover heeft PWF schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Medemblik:

Schriftelijke vragen van de fractie van PWF

Geacht college,

Vanmorgen lazen wij in het Noord-Hollands Dagblad zorgelijke berichten over de Jeugdzorgplus in onze regio(‘Twijfels over Jeugdzorg van Horizon in Bakkum’ NHD d.d. 26 april 2019).

De fracties van PvdA, GroenLinks, SP en PWF uit gemeenten uit West-Friesland, de Noordkop en de Regio Alkmaar maken zich grote zorgen over de Jeugdzorgplus. In verschillende gemeenten, is het college dan ook per motie verzocht de raad op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de Jeugdzorgplus. Wat deze fracties betreft is jeugdzorg een publieke taak, vergelijkbaar met de brandweer of de GGD, en een zware gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Naar aanleiding van het bericht in het Noord-Hollands Dagblad hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de recente uitspraak van de kinderrechter Alkmaar dat de plaatsing van een minderjarige op de locatie Antonius in strijd was met de kwaliteitseisen uit de jeugdwet? Zo ja, kunt u aangeven op welke punten dit is en welke acties er ondernomen worden om deze situatie recht te zetten?
2. De instelling geeft zelf aan dat ze de uitspraak van de kinderrechter ‘kortzichtig’ vindt. Hoe wordt gemonitord of  voldaan wordt aan de kwaliteitseisen?
3. De raad voor de Kinderbescherming heeft, aldus het NHD, eerder twijfels geuit over de veiligheid van de locatie Antonius. Kunt u ons aangeven welke twijfels dit precies waren, welke maatregelen er getroffen zijn om deze twijfels weg te nemen en hoe u het vervolg monitort?
4. Wij maken uit het artikel op dat Defence for Children op basis van signalen van ouders en advocaten heeft aangegeven dat onderwijs, dagbesteding en veiligheid niet (altijd) op orde zijn. Klopt dit, was u hier mee bekend en welke actie heeft u hierop ondernomen?
5. De kinderrechter Alkmaar heeft gesteld dat de regie over de behandeling van een minderjarig kind naar Parlan overgedragen moet worden. Ligt de verantwoordelijkheid daarmee nu bij Parlan? En zo ja, is dit in strijd met de aanbesteding?
6. In reactie stelt wethouder Does uit Heerhugowaard dat de inspectie ‘zeer tevreden’ is over Horizon, is er een inspectierapport, specifiek over de locatie Bakkum, waar dit uit blijkt en zo ja, zou u ons dit kunnen doen toekomen?

 

Namens de fractie van Progressief West-Friesland

0