Verkiezingsprogramma PWF 2018-2022

Progressief West-Friesland (PWF) is een politieke partij, opgericht in 2005/2006.
Oprechte, eerlijke en actiegerichte politiek voor elke kern in de gemeente Medemblik, dat is het uitgangspunt van de fractie.
Niet bang om stevige standpunten in te nemen. Niet uit eigenbelang en altijd integer.
Het verkiezingsprogramma is een ‘levend’ stuk. Dit betekent dat gewijzigde omstandigheden en nieuwe inzichten kunnen leiden tot veranderingen in het programma. PWF gaat uit van solidariteit tussen mensen. Zonder elkaar zijn we nergens. In onze participatie maatschappij moet iedereen volwaardig kunnen meedoen. In de volgende verkiezingspunten willen we dit toelichten.

 

Wat onderscheidt PWF van andere locale politieke partijen?

 • Actiebereidheid
 • Toekomstvriendelijk
 • Principieel standpunt naast strategisch beleid
 • Solidariteit
 • Omdenken
 • De duurzaamste partij van Medemblik

 

 1. Leefbaarheid en samenwerking met stads-/dorpsraden

  De fractie gaat regelmatig in gesprek met dorps-/stadsraden om te weten wat er leeft in de kernen van de gemeente Medemblik en spreekt zonodig de gemeente aan om actie te ondernemen. Zo nodig biedt PWF steun voor het realiseren van projecten of voert actie tegen beslissingen van gemeente, provincie of andere overheid.
  De fractie wil eenzaamheid van jong en oud voorkomen door laagdrempelige ontmoetingsplekken te creëren. Een voorbeeld is de door de inwoners, in samenwerking met PWF, opgezette bibliotheek in Zwaagdijk, waar mensen met elkaar in gesprek gaan. De huidige ontmoetings-ruimtes/dorpshuizen moeten blijven bestaan en ondersteunt het kernbeleid van de gemeente Medemblik om die te behouden.
  Progressief West-Friesland wil graag een autoloze, of minimaal autoluwe, winkelpromenade realiseren in Medemblik-stad. Een autoloze winkelpromenade bevordert zowel de leefbaarheid als de economie van de stad door meer bezoekers.
  Ruimte voor de fiets in de hele gemeente is door PWF bepleit (samen met het CDA hebben we ervoor gezorgd dat er een fietsbeleidsplan komt) door bredere, beter verlichte, fietspaden en veilige fietsparkeerplaatsen. Dit is in ieders belang.
  Het open landschap moet behouden blijven. PWF wil geen windmolens geplaatst op land, te dicht bij de bewoners, maar is zeker voor windenergie. Ook geen nieuwe bedrijventerreinen. PWF is voor renovatie en sanering van bestaande bedrijventerreinen.
  De lichtvervuiling van de kassen en andere overbodige verlichting moet worden teruggedrongen en PWF wil biodiversiteit bevorderen.

 2. Wonen en Duurzaamheid

  West-Friesland heeft een landelijk karakter en dat is een waarde die PWF koestert. De fractie steunt wonen op maat en bedient op die manier de breedste laag van de bewoners. PWF is zodoende een partij voor iedereen. Levensloopbestendig bouwen naar behoefte voor diverse groeperingen in de verschillende kernen binnen de woonkern. Daarmee behouden we de open ruimte en natuurbeleving.
  Meer sociale huurwoningen, aangepaste woningen en kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren en ouderen. Ook huizen voor mensen in de middenklasse die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig om te kopen. De nieuw te bouwen woningen moeten duurzaam en energieneutraal zijn. Ruimte voor experimenten met bijzondere woonvormen dienen gestimuleerd te worden.
  PWF wil dat de gemeente volledig gaat voor duurzaamheid. Alle nieuwbouw moet vanaf nu energie-neutraal en gasloos gebouwd worden. Voor inwoners moet subsidie of een lening verstrekt worden om een woning energie-neutraal te maken.
  PWF is van mening dat arbeidsmigranten niet op het erf van de werkgever moeten wonen. Afhankelijkheid ligt hierbij op de loer. Semi-permanente woningen aan de rand van elke kern voor tijdelijke huisvesting van alle doelgroepen onderzoeken we om sneller in te spelen op woningnood.

 3. Armoedebeleid en eenzaamheid

  Het is voor PWF onacceptabel dat er in Medemblik nog veel mensen onder de armoedegrens leven en dat meer dan 800 kinderen daar de dupe van zijn. Deze mensen moeten zoveel mogelijk actief benaderd worden door de gemeente en oplossingen aanbieden.
  Progressief West-Friesland zet zich in dat iedereen met een minimum inkomen mee kan doen met het verenigingsleven. PWF wil dat er een beter Kindpakket komt (maar ook een Ouderenpakket). Dat wil zeggen: dat onder meer kinderen in plaats van geld een lidmaatschap, of in samenwerking met scholen, een boekenpakket of tablet krijgen of hun schoolreisje krijgen vergoed. Mensen die hiervoor in aanmerking komen moeten actief worden benaderd door de gemeente.
  Sociale (eet)momenten ondersteunen we, zonodig financieel door de gemeente.
  PWF wil de verstrekking van gratis fruit op school verder onderzoeken, ondanks dat de raad van Medemblik ons voorstel afwees.

 4. Gezondheid en welzijn

  PWF geeft inwoners van de gemeente Medemblik veel informatie over de ingevoerde wijzigingen in het sociaal domein (het samenvoegen van uitkeringen: WSB, WSW en Wajong), middels columns in de krant en voorlichtingsavonden. Ook wil de partij dat er een onafhankelijke ombudsman komt voor de mensen die te maken hebben met Zorg en Welzijn, waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen. De fractie vindt dat de gemeente Medemblik transparant moet zijn in de uitvoering van de WMO en Participatiewet. Belangrijk is dat daar controle op is door een objectieve partij. PWF ondertekent de initiatieven voor een regionale zorgverzekeraar en wil van het huidige stelsel af. Maar de keuze blijft bij de burger.

 5. Ouderenbeleid

  PWF wil de gemeente seniorvriendelijker maken. De communicatie met senioren moet zoveel mogelijk rechtstreeks en persoonlijk, daarom lijkt het ons noodzakelijk om het 1-loket-principe in te voeren voor ouderen; in de vorm van een lokaal te stationeren gemeente-ambtenaar: het zogenaamde Ouderenloket. De koopkracht van alle ouderen is aanzienlijk gedaald in de loop der tijd. Dit heeft zijn weerslag op hun gezondheid, daarom moet er een apart Ouderenpakket komen. Bovendien onderschrijven wij volledig de stelling dat alle ouderen in staat moeten worden gesteld om op een kwalitatief goede manier thuis ouder te worden.

 6. Burgerparticipatie

  Bij allerlei plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente moet iedereen die betrokken is vooraf meedenken en -praten. De inwoner wordt hiervoor door de gemeente uitgenodigd. Door PWF is de nota participatie bij ruimtelijke plannen gerealiseerd. Die betrokkenheid wil de fractie blijven bewaken.
  PWF streeft naar één aanspreekpunt voor aanvragen voor alle uitkeringen. En dat de niet opgemaakte gelden van de overheid voor de zorg, besteed worden aan de zorg en niet opgenomen worden in de algemene middelen. De fractie wil dat de gemeente de wijk blijft ingaan om met de bewoners in gesprek te gaan.

 7. Klimaatomwenteling, duurzaamheid, natuur en milieu

  PWF maakt zich ernstig zorgen over de stappen die we met z’n allen moeten maken in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. Veel deskundigen geven aan dat we niet tot 2050 de tijd hebben en daarom wil PWF er alles aan doen om de taakstelling van fossiel naar duurzaam te versnellen. Wij zijn voorstander van duurzame energieontwikkeling, zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en aardwarmte(geothermie).
  Progressief West-Friesland is de initiatiefnemer van onder meer een energieneutraal gemeente-huis, van gasloze nieuwbouw, van subsidies of renteloze leningen voor het energieneutraal maken van woningen.
  PWF wil de natuur behouden en is voorstander van biologische land- en tuinbouw en tegen de bioindustrie. De fractie overlegt met milieuorganisaties, om samen de natuur en het leefmilieu te beschermen. Maak Medemblik als voorbeeld in Nederland met het verduurzamen van bedrijven.
  Voor het terugdringen en afschaffen van bestrijdingsmiddelen, die ons milieu en onze gezondheid ernstig bedreigen. De fractieleden willen de fijnstof terugdringen door onder meer de elektrische oplaadpunten voor fietsen en auto’s uit te breiden.

 8. Maatschappelijk ondernemen en werkgelegenheid

  De fractie is voorstander van experimenten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. Met een basisinkomen is het makkelijker om parttime te werken, vrijwilligerswerk te doen en om voor jezelf te beginnen.
  PWF is blij dat veel bedrijven initiatieven nemen in het kader van duurzaamheid en ondersteunt dat van harte. Verantwoord ondernemen en bewust van de indruk die je achterlaat.
  Het doel van de fractie is om bedrijven een gekwalificeerd en volwaardige werkgelegenheid te laten creëren, zowel betaald als vrijwilligerswerk. Overleg met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven moet plaats blijven vinden. De zeven West-Friese gemeenten moeten samenwerken om het welzijn van de burgers te bevorderen.
  PWF vindt dat mensen met een arbeidsbeperking recht hebben op een volwaardig werkzaam leven. En werkgelegenheid kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld mensen met een beperking te koppelen aan werknemers met ervaring, zonder dat de bestaande werkplekken in gevaar komen.

 9. Onderwijs en jeugd

  Progressief West-Friesland wil de mogelijkheid om het voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) uit te breiden in de gemeente Medemblik blijven bepleiten en benadrukken
  De fractie vindt het belangrijk dat de jeugd serieus wordt genomen, door met hen in gesprek te gaan, zodat zij meer betrokken wordt bij de samenleving. De fractie streeft ernaar om in goed overleg met de zeven West-Friese gemeenten actie te blijven voeren om jongeren te benaderen en in gesprek gaan over de gevaren van alcohol en drugs.
  Geld moet er zijn voor het vervoer van leerlingen naar speciaal onderwijs tot de schoolleeftijd wanneer het nodig is, dit in verband met verstandelijke of fysieke beperking.
  Als de ene school een lokaal nodig heeft en de andere school binnen korte afstand een lokaal over heeft, wordt dat gebruikt in plaats van dure tijdelijke aanbouw. Veel aandacht voor pesten op school en binnen verenigingen.

 10. Sport en cultuur

  PWF is trots op het rijke verenigingsleven in de gemeente Medemblik. Uitwisseling en samen-werking wordt gestimuleerd. De fractie blijft groot voorstander van een cultureel centrum in stadhuis Medemblik in samenwerking met de bibliotheek. Kinderen met uitzonderlijk talent moeten financieel worden ondersteund als daar van huis uit geen middelen voor zijn. Wij zijn voorstander van meer muziek- en cultuuronderwijs op scholen. Kinderen maken op die manier kennis met allerlei vormen van culturele activiteiten. Een breed, laagdrempelig, sportaanbod is van groot belang voor de gezondheid van jong en oud. Aandacht voor de West-Friese geschiedenis moet blijven bestaan. De bibliotheken moeten binnen bereik blijven voor iedereen. Omdat West-Friesland een waterrijk gebied is, is het noodzakelijk dat schoolzwemmen weer ingevoerd wordt op alle scholen in de zeventien kernen van de gemeente. Musea moeten blijven bestaan in de gemeente Medemblik en gratis toegang voor jeugd.
  PWF wil dat de speelterreinen en trapveldjes als plek een beschermde status krijgen. De aanleg van natuurspeelplekken moet gestimuleerd worden in elke kern. In Wognum hebben wij dat gerealiseerd.
  Ruimte en ondersteuning voor lokale initiatieven op cultureel en sportief gebied. Lage tarieven of gratis vergunningen als er geen winstoogmerk is.

 11. Recreatie en toerisme

  Hierbij geldt het motto: Goed voor ons, goed voor de toerist. Kleinschalige en duurzame toerisme, zoals: wandelen, fietsen en electrisch varen, moet zoveel mogelijk bevorderd worden. Ondermeer aanlegplaatsen, oplaadpunten, waterpunten op zo veel mogelijk plekken. Eenvoudige picknick-plekken langs wandel- en fietsroutes. Sloten, wandel- en fietspaden moeten beter onderhouden worden om aantrekkelijk te blijven voor alle inwoners, dagjesmensen en toeristen. Op plaatsen van waterrecreatie moeten de waterkanten schoon gehouden worden, wanneer deze overwoekerd dreigen te worden door waterplanten.
  Om mensen te stimuleren om meer te bewegen, vindt PWF dat er in de verschillende kernen trim/freerun banen aangelegd moeten worden. Verlichte veilige looprondjes.

 12. Mensen met een beperking

  Openbare gebouwen en winkels dienen altijd toegankelijk te zijn voor mensen met een handicap. Deze worden op toegankelijkheid gecontroleerd en gestimuleerd aanpassingen te realiseren. Bij vergunningverlening moet er aandacht zijn voor toegankelijkheid. PWF wil inspraak van betrokken burgers bij de planning van nieuwe projecten. Daarmee ondersteunt de fractie de initiatieven van de Dorpsraad Andijk (GWT).

 13. Veiligheid en handhaving

  Meer politie zichtbaar en aanspreekbaar op straat. PWF blijft hameren op één wijkagent op de 5.000 inwoners. En dan ook telefonisch bereikbaar.
  De fractie streeft naar terugdringen van de drugshandel. PWF is voor legalisering van softdrugs door aan te tonen dat legalisering van softdrugsgebruik controleerbaar wordt. Bestrijding van overmatig alcoholgebruik onder jong en oud. Opruimplicht voor alle soorten vervuiling. Ook ziet PWF een toename van verkeersonveilige situaties. De fractie wil in samenspraak met burgers verkeersveilige wijken en dorpen inrichten, maar roept ze ook op elkaar aan te spreken op asociaal gedrag.
  Gemeente, politie en inwoners moeten samenwerken om het aantal aangiftes van inbraakwoning terug te dringen.
  Wij streven naar vereenvoudiging van aangifte doen. Te vaak doen burgers geen aangifte. Hierdoor is er geen goed beeld wat er daadwerkelijk gebeurt.
  Medemblik is een smeltkroes van diverse nationaliteiten, seksen en vermogen. De gemeente wil hiermee de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van onder meer LHBTI’s bevorderen. De gemeente ondersteunt Coming Out week op scholen en sportverenigingen en faciliteert seksuele voorlichting met aandacht voor LHBTI’s. Discriminatie en geweld wordt actief bestreden.

 14. Dierenwelzijn

  Dierenopvang moet ondersteund worden. PWF wil dat er geen vergunningen meer worden uitgegeven voor plezierjacht op dieren, maar als het welzijn van dieren en het milieu in het geding komt, dan kan hiervoor een specifieke vergunning worden verstrekt. Handel in huisdieren dient streng gecontroleerd, danwel verboden worden.

 15. Financiën

  Lastenstijgingen maximaal met inflatiecijfer. Afvalstoffenheffing kan en moet omlaag. De havens en commerciële evenementen moeten kostendekkend zijn. Geen overbodige investeringen meer, alleen omdat daarvoor subsidie voor wordt verstrekt.

 16. Organisatie

  De toegankelijkheid naar de gemeente en andersom moet groter worden. De gemeente-medewerker wordt je beste vriend. Open staan voor wat kan.
  PWF streeft ernaar om ervoor te zorgen dat er een dagdeel per week iemand van de gemeente fysiek aanwezig is in elke kern, met name voor mensen die minder mobiel en digitaal minder vaardig zijn.
  De gemeentelijke website moet veel beter toegang geven tot veel meer informatie.

 

Acties PWF van de afgelopen 4 jaar

 • Veel meer aandacht gevraagd voor de fiets, meer fiets-parkeerplekken in kern Medemblik;
 • aandacht voor onveilige verkeerssituatie bij de Bloesem in Wognum;
 • Energieneutraal gemeentehuis als voorbeeld voor de hele gemeente;
 • Steeds aandacht gevraagd voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten;
 • Actie tegen uitbreiding vliegveld Lelystad i.v.m. lage vliegroute over West-Friesland;
 • Ingezet voor betere ontwikkeling de Vooroever, met name voor sport en recreatie;
 • Steeds aandacht voor beter openbaar vervoermet o.a. initiatief voor OV knooppunt Zwaagdijk-Oost;
 • Continueaandacht voor direct contact met de gemeente in zoveel mogelijk kernen;
 • Protest gevoerd tegen windmolens op onrechtmatige plekken, waaronder Abbekerk, Twisk, Opperdoes, Hauwert, Midwoud-Oostwoud, Broerdijk en Zwaagdijk-Oost (bij Gedeputeerde Staten). Zes keer ingesproken en met West-Friezen twee keer in het provinciehuis actie gevoerd. Ervoor gezorgd dat er 23 windturbines minder komen in gemeente Medemblik;
 • Bibliotheek opgezet in Zwaagdijk-West, in samenwerking met Wildebras en Dorpsraad;
 • Acties gevoerd voor goede doelen, onder meer jaarlijkse Nieuwjaarsduik;
 • Strijden voor een cultureel centrum in het oude Stadhuis van Medemblik, met daarin de bibliotheek;
 • Terugkerend aandacht gevraagd om acties tegen de toenemende inbraken in woningen. Door PWF is het artikel over het voorhanden hebben van inbrekersgereedschap in de APV gebleven. De politie ziet dit als een belangrijk handhavingstool;
 • Zwembus gerealiseerd in Zwaagdijk-West;
 • Ondersteuning natuurspeeltuin in Wognum;
 • Initiatief genomen voor terugdringing van alcohol en drugs;
 • Stankoverlast tegengegaan vuilstort Middenmeer;
 • Voorstellen ingediend voor duurzaamheidssubsidies en nieuwbouw zonder gasaansluiting;
 • Bij elke begroting gepleit voor meer geld naar de jeugd en meer aandacht voor mensen onder de armoedegrens;
 • Raadsledencursus opgestart;
 • Actie ondernomen tegen de hoogte van de gebouwen op het bedrijventerrein Zevenhuis.
 • Informatieve column over veranderingen in de zorg in Medemblikker/Koggenlander;
 • Steeds aandacht voor beter openbaar vervoer met onder meer een initiatief voor openbaar vervoers knooppunt Zwaagdijk-Oost en de terugkeer van de buurthuis in Hauwert en Zwaagdijk-West;
 • Betere doorstroming van de Westfrisiaweg en veiligere oversteekpunten voor fietsers, terugkomend overleg met Heijmans en Provinciale Staten van Noord-Holland hierover;
 • Stichting leergeld West-Friesland gesteund met flyeractie op alle basisscholen.

Altijd gaat PWF voorop in het verbinden van het ambtelijke apparaat met de wensen van groepen inwoners.

Na de verkiezingen
Progressief West-Friesland wil graag samenwerken met andere partijen, maar zal haar uitgangspunten niet verloochenen.
Bij de samenstelling van een nieuw college dienen kandidaat-wethouders te solliciteren bij de gemeenteraad. Medemblik verdient kanjers van bestuurders.